Breanna F. Upstill, Pharm.D.Saurabh Vithaldas Shah, R.Ph.Catherine Shevlin Meeks, Pharm.D.Robbin Ellery Lee, R.Ph.Badrinath Arumugam Kumar, R.Ph. Joseph Russell Jones, Pharm.D.Christopher Ryan Hamilton, Pharm.D.Joseph Agbebaku, Pharm.D. Under 18 minor